Regulamin

18 BIEG “RECORDOWA DZIESIĄTKA”
13 marca 2022 – Poznań

I. Cele i założenia biegu

 

1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2. Promocja miasta Poznań w Polsce i na świecie.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności

 

II. Organizator: Fundacja „Maniacka Dziesiątka”

 

III. Termin i miejsce

 

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 marca 2022 roku (niedziela) w Poznaniu.
2. Start nastąpi o godz. 12:00 z ulicy abpa A.Baraniaka , meta znajduje się na terenie toru regatowego Malta.
3. Bieg przeprowadzony zostanie na terenach toru regatowego Malta i ulicach miasta Poznania (100% asfalt) na dystansie 10 km.
4. Trasa posiadać będzie atest PZLA.
5. Trasa będzie oznaczona co 1 km.

 

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

1. Ustalony został limit 4000 uczestników. W biegu mogą wziąć udział zarówno osoby zaszczepione jak i niezaszczepione. Zgodnie z obostrzeniami na dzień opublikowania regulaminu tj. 13 grudnia 2021 limit uczestników może być wypełniony w proporcjach 750 osób niezaszczepionych (3 grupy startowe po 250 osób) i 3250 osób zaszczepionych. Po wyczerpaniu limitu dla osób niezaszczepionych do biegu (750 osób) pozostała pula zgłoszeń przeznaczona będzie dla osób zaszczepionych pełną dawką szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-19.

 

2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 4000 osób lista startowa zostaje zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

 

3. Uczestnik zgłaszając się wybiera czy chce wziąć udział w edycji stacjonarnej w Poznaniu czy też w edycji niestacjonarnej w dowolnym miejscu na świecie na wyznaczonej przez siebie trasie (w takim przypadku uczestnik otrzyma medal pocztą pod warunkiem wprowadzenia wyniku z przebiegniętego dystansu 10 kilometrów w swoim panelu zawodnika). Regulacje wersji niestacjonarnej reguluje osobny regulamin dostępny w zakładce ZGŁOSZENIA.

 

4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2022. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia wg. instrukcji zamieszczonej na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł. Uczestnik biegu dokonuje przeniesienia w swoim panelu zawodnika. W przypadku przeniesienia nowy uczestnik nie ma gwarancji zmiany imienia na numerze startowym. W przypadku pakietu premium nowy uczestnik zachowuje zakupiony wcześniej rodzaj i rozmiar odzieży. Prosimy zachować mail potwierdzający zgłoszenie wraz z loginem i hasłem dostępu do panelu zawodnika.

 

5. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj 13 marca 2022 roku ukończyli 16 rok życia. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 13 marca 2022 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

 

6. Wydanie pakietu startowego następuje poprzez osobisty odbiór przez uczestnika, dostępny będzie również odbiór przez inną osobę za pomocą upoważnienia wygenerowanego w panelu zawodnika. Upoważnienie w postaci karty startowej wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej musi być wydrukowane oraz podpisane przez uczestnika biegu.
Organizator nie będzie przyjmował upoważnień w postaci:
- zdjęcia w telefonie lub w innym nośniku elektronicznym
- ręcznie lub wg. własnego wzoru, napisanego upoważnienia lub inne sformułowania nie będące wygenerowaną, wydrukowaną i podpisaną kartą startową zawierającą upoważnienie z panelu zawodnika.
Natomiast , może być wydrukowany skan podpisanego upoważnienia z panelu zawodnika ale należy uwzględnić iż w biurze zawodów nie będzie możliwości drukowania.

 

7. Podczas weryfikacji w biurze zawodów Uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument pozwalający na identyfikację uczestnika wg. imienia i nazwiska).

 

8. Osoby zaszczepione Organizator prosi o zadeklarowanie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym co pozwoli na pozostawienie wolnych miejsc na zgłoszenia dla osób niezaszczepionych. Osoby deklarujące zaszczepienie pełną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 podczas odbioru numeru i pakietu startowego poproszone zostaną o dobrowolne okazanie organizatorowi oficjalnego unijnego certyfikatu szczepienia przypisanego do danego uczestnika. Brak okazania certyfikatu przez osobę deklarującą zaszczepienie będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w biegu. Prosimy o uszanowanie obecnej sytuacji pandemicznej i pomoc podczas weryfikacji zawodników.

 

9. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i typu Nordic Walking).

 

10. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie recordowadziesiatka.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 8 marca 2022. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, paszport. W przypadku odbioru przez inną osobę konieczne będzie posiadanie upoważnienia generowanego z panelu zawodnika. Dostęp do panelu zawodnicy otrzymują w mailu potwierdzającym rejestrację wraz z hasłem.

 

11. Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej. Strefy zostaną przyznane na podstawie m.in. czasów podanych w formularzu zgłoszeniowym. Start odbędzie się tzw. systemem falowym.

 

12. Start odbędzie się z podziałem na grupy/fale. W każdej grupie/fali startować będzie wg. obostrzeń na dzień 13 grudnia 2021 po 250 osób niezaszczepionych plus osoby zaszczepione.

 

13. Na trasie zawodów zabroniona jest asysta w samochodach, na rowerach, skuterach i innych pojazdach poza pojazdami organizatora.

 

14. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania lub z numerem z poprzedniej edycji zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie).

 

15. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz pozostałych osób zabezpieczających trasę biegu.

 

V. Wysokość opłat za udział w biegu:

 

PAKIET PROMOCYJNY – 18,00 zł dla pierwszych 18 zarejestrowanych uczestników.

 

PAKIET STANDARD:
od 18 do 500 – 55,00 zł
od 501 do 3000 – 60,00 zł
od 3001 do 4000 – 65,00 zł

Uczestnik ma zagwarantowane m.in. numer startowy, medal na mecie oraz pakiet regeneracyjny po biegu). UWAGA: Osoby mające ukończone wszystkie edycje mają zagwarantowane miejsce startowe oraz są zwolnione z opłaty startowej, w celu nadania numeru startowego prosimy o kontakt mailowy na adres recordowadziesiatka@gmail.com

 

PAKIET PREMIUM – to pakiet standard upoważniający do udziału w biegu oraz możliwość poszerzenia o przygotowaną kolekcję biegu. Organizator powiadomi o zawartości kolekcji do pakietu PREMIUM na stronie biegu. Kolekcja stanowić będzie integralną część pakietu startowego upoważniającego do uczestnictwa w biegu.
Osoby, które wybiorą pakiet STANDARD, będą miały możliwość poszerzenia
go o dany element pakietu PREMIUM do 31 stycznia 2021. W tym celu należy
skontaktować się mailowo na adres recordowadziesiatka@gmail.com

 

Uwaga: Dla wszystkich pakietów – uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VI. Pomiar czasu

 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów umieszczonych w numerze startowym. Numeru startowego nie należy zginać, składać / zgniatać – spowoduje to uszkodzenie chipa i brak możliwości ujęcia w klasyfikacji. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.

 

VII. Biuro zawodów

 

Biuro zawodów mieści się na terenie toru regatowego Malta (budynek medialny z tablicą wynikową, od ul. Krańcowa 98) Czynne w dniu imprezy tj. 13 marca 2022 od 7:30 do 11:00. Biuro zawodów po godzinie 11:00 zostaje zamknięte. W przeddzień zawodów tj. 12 marca 2022 biuro czynne będzie w godzinach 15:00-20:00 w budynku medialnym (tablica wyników) na terenie toru regatowego Malta. W dniach 12 i 13 marca w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem wraz z pakietem startowym. Organizatorzy nie wysyłają pakietów, które nie zostały odebrane w godzinach pracy biura.

 

VIII. Klasyfikacja końcowa

 

Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

 

Mężczyźni:
M16 mężczyźni 16 – 19 lat
M20 mężczyźni 20 – 29 lat
M30 mężczyźni 30 – 39 lat
M40 mężczyźni 40 – 49 lat
M50 mężczyźni 50 – 59 lat
M60 mężczyźni 60 – 69 lat
M70+ mężczyźni 70 i powyżej

 

Kobiety:
K16 kobiety 16 – 19 lat
K20 kobiety 20 – 29 lat
K30 kobiety 30 – 39 lat
K40 kobiety 40 – 49 lat
K50 kobiety 50 – 59 lat
K60 kobiety 60-69
K70+ kobiety 70 i powyżej

 

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia. W przypadku klasyfikacji drużynowej wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów netto przez najlepszych 4 zawodników z danego klubu. Nagradzani będą ów czterej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych drużyn. UWAGA: w klasyfikacji generalnej miejsca 1-50 przyznawane będą wg czasu brutto, od miejsca 51 wg. czasu netto.

 

IX. Nagrody

 

1. W klasyfikacji generalnej ustalone są poniższe nagrody pieniężne:

 

Mężczyźni:
1m. 1500,00 zł
2m. 1000,00 zł
3m. 800,00 zł
4m. 200,00 zł
5m. 200,00 zł
6m. 200,00 zł

 

Kobiety:
1m. 1500,00 zł
2m. 1000,00 zł
3m. 800,00 zł
4m. 200,00 zł
5m. 200,00 zł
6m. 200,00 zł

 

2. Premie za uzyskane czasy na mecie

 

Mężczyźni
< 28:30 – 1500 zł
< 29:00 – 1000 zł
< 29:30 – 500 zł
< 30:00 – 200 zł

 

Kobiety
< 32:00 – 1500 zł
< 32:30 – 1000 zł
< 33:00 – 500 zł
< 33:30 – 200 zł

 

Premie za czas nie sumują się tj. przy złamaniu np. 32:30 uzyskując 32:29 przysługuje premia 1000 zł ( a nie 200+500+1000).

 

3. Ustanowiono również premię lotną na 5 kilometrze dla pierwszych trzech mężczyzn i pierwszych trzech kobiet. Odpowiednio: I miejsce – 300,00 zł, II miejsce – 200,00 zł, III miejsce – 100,00 zł

 

4. Nagrody pieniężne za zajęte miejsca są nagrodami z potrąconym już podatkiem wg. obowiązujących przepisów. Zwiększona wygrana poza nagrodę za zajęte miejsce może być poddana opodatkowaniu jeżeli tego będą wymagać aktualne przepisy podatkowe. Zawodnik ma obowiązek wypełnienia formularza podatkowego (przesłanego drogą mailową) i przekazanie go w oryginale na adres fundacji.

 

5. Nagrody pieniężne będą wypłacane przelewem na wskazane konto w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników oficjalnych uwzględniających komunikat badań antydopingowych. Zawodnik lub zawodniczka który zwycięży i ustanowi wynik z pierwszego progu premii a także będzie pierwszy/pierwsza na lotnej premii wygrać może w sumie 3300 zł (1500 zł za zwycięstwo i 1500 za wynik oraz 300 zł za I miejsce na lotnej premii). Kwota ta będzie wówczas musiała uwzględniać obowiązujące przepisy podatkowe.

 

6. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-6 nagrody pieniężne oraz trofea. W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują puchar lub statuetkę oraz dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie

 

7. W klasyfikacji drużynowej nagradzane są 3 najlepsze drużyny. Każda z trzech drużyn otrzyma pamiątkowy puchar lub statuetkę oraz nagrody rzeczowe lub bony sponsorskie. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej.

 

8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal oraz pakiet regeneracyjny. Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej.

 

X. Kontrola antydopingowa

 

1. Zdobywcy I, II, III, IV,V i VI miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn mogą zostać poddani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.

 

3. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

 

XI. Środki bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiologiczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SarS-Cov-2

 

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej: recordowadziesiatka.pl

 

2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia biegu zgodnie z obowiązującymi w dniu ich przeprowadzenia obostrzeniami i ograniczeniami.

 

3. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe wymogi dotyczące udziału w zawodach jak i zmienić jego przebieg, liczebność grup startowych oraz inne istotne elementy biegu Recordowa Dziesiątka uwzględniając sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dostosowując przepisy niniejszego regulaminu do obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie tego wymagać sytuacja i bezpieczeństwo zawodników jak i organizatorów.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia różnych form organizacji startu i przebiegu zawodów oraz sposobów klasyfikacji, w tym biegu indywidualnego w przypadku gdy okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną będą wymagały wprowadzenia nadzwyczajnych rozwiązań.

 

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby komunikaty dotyczące obostrzeń były wysyłane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez m.in. umieszczenie komunikatów na stronie biegu i fanpage biegu (facebook).

 

7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień regulaminu oraz komunikatów Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

 

8. Organizator zastrzega sobie przed dopuszczeniem zawodnika do udziału w biegu w dniu zawodów, nałożenia obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne. W razie stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika, Organizator uprawniony będzie do niedopuszczenia go do udziału w biegu.

 

9. W przypadku gdy z obowiązujących w dniu zawodów przepisów prawa polskiego organizacja wydarzenia będzie niemożliwa Organizator będzie uprawniony do zmiany terminu bądź jego odwołania.
10. W związku ze zmianą/odwołaniem biegu Recordowa Dziesiątka uczestnik będzie uprawniony do przeniesienia opłaty startowej na nowy termin.

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

 

12. Z uwagi na obostrzenia sanitarne wejście na teren imprezy jest możliwe wyłącznie dla osób zdrowych, z temperaturą ciała poniżej 38 st. C, bez objawów zarażenia Sars CoV-2 (możliwa jest konieczność wypełnienia stosownej ankiety w biurze zawodów) i posiadających maseczkę ochronną lub inne elementy dopuszczone prawem, a zasłaniające usta i nos.

 

13. Uczestnik winien jest zachować dystans od innych osób m.in. 1,5 wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe.

 

14. Każdy Uczestnik podczas rejestracji elektronicznej ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19 (niezależnie od tego, czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna). Uczestnik, który nie chce udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19 nie może dokończyć procesu rejestracji do biegu.

 

15. Każdy Uczestnik zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę dotyczącą objawów związanych z COVID-19. Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź będzie twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach. Ankietę należy wziąć ze sobą do biura zawodów lub wypełnić na miejscu. Ankieta dostępna będzie od 1 marca w panelu zawodnika.

 

16. W strefach zawodów takich jak biuro zawodów, depozyt , szatnie, Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki/ chusty wielofunkcyjnej.

 

17. W strefie startu i strefie mety zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.

 

18. Do biura zawodów uczestnicy przychodzą bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów.

 

19. W strefach zawodów możliwe jest przeprowadzenie pomiarów temperatury ciała.

 

20. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.

 

21. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.

 

22. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. UWAGA: Po biegu przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa. Kontrola zostanie przeprowadzona u zwycięzców kategorii generalnej kobiet i generalnej mężczyzn oraz wytypowanych zostanie 2 zawodników (spośród miejsc 2-6 klasyfikacji generalnej mężczyzn i 1-3 premii lotnej) oraz 2 zawodniczki (spośród miejsc 2-6 klasyfikacji generalnej i 1-3 premii lotnej). Poddanie się kontroli dopingowej jest obowiązkowe oraz jest podstawą dokonania wypłaty nagrody pieniężnej i otrzymania nagrody rzeczowej/bonu.

 

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

 

3. Na starcie uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg przyporządkowanych stref. O przynależności do strefy decyduje Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń. Oznaczenia stref znajdować się będą u zawodnika na numerze startowym oraz w strefie startowej za pomocą flag.

 

4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia liczby 4000 zgłoszonych i opłaconych pakietów startowych.

 

6. Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w budynku tzw. hangarach około 100 metrów od biura zawodów.

 

7. Organizator zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnie, natryski, toalety. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w dniu biegu w godzinach od 9:30 do 12:00. Rzeczy za okazaniem numeru startowego w dniu biegu odebrać można będzie do godziny 15:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

 

8. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 

9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

10. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

11. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem bez kagańca. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu Recordowa Dziesiątka wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 

12. Osoby, które chciałyby wziąć udział w biegu wraz z wózkiem dziecięcym zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorowi nie później niż do 7 marca 2022. Osoby te mają obowiązek startu z ostatniej strefy czasowej.

 

13. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Recordowa Dziesiątka. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

 

14. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji zbierane i przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem … osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO Wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych skutkuje rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak skutkować to będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: Fundacja Maniacka Dziesiątka ul. sw. Marcin 29/8 61-806 Poznań Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

15. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

 

16. Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.

 

18. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Fundację Maniacka Dziesiątka w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Fundację Maniacka Dziesiątka. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 

19. Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 

20. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji.

 

21. Przebieg trasy, termin, formuła rozegrania rywalizacji oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 

22. Ważne: Organizator zastrzega sobie zmianę daty startu z przyczyn niezależnych od organizatora lub ze względów bezpieczeństwa. Organizator zastrzega sobie zmianę godziny startu z przyczyn niezależnych od organizatora lub ze względów bezpieczeństwa.

 

23. Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 14:00 w dniu biegu.

 

24. Uczestnicy, po upływie regulaminowego limitu czasu , który wynosi 100 minut, zobowiązani są zejść z trasy biegu a następnie przejść na chodnik lub pobocze pod rygorem dyskwalifikacji. Nie dostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu oraz opóźni przywracanie przez Policję stałej organizacji ruchu.

 

25. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu na 10 kilometrów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej zawodnika.

 

26. W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l.

 

27. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać e-mailem na adres Organizatora (recordowadziesiatka@gmail.com) w terminie 7 dni od daty zakończenia biegu.

 

28. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania wpłaty środków na rachunek organizatora pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną prośby o wystawienie faktury wraz z kompletną informacją na temat pełnych danych niezbędnych do jej wystawienia oraz podania terminu dokonania płatności.

 

29. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

30. Uczestnik oświadcza, że rejestrując się do Biegu w pełni akceptuje niniejszy regulamin.

 

31. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

 

32. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 

33. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 

34. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu biegu 18 Recordowa Dziesiątka w przypadku:
- zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia,
- wzrostu zakażeń na obszarze Polski związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji biegu 18 Recordowa Dziesiątka,
- wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie biegu 18 Recordowa Dziesiątka byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań.

 

35. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

 

36. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt: recordowadziesiatka@gmail.com

 

W imieniu Recordowa Team, życząc udanych przygotowań
Dyrektor Biegu – Artur Kujawiński